quy đông mẫu các phân số: a) -4/7,8/9,-10/21 b) 5/2 ² ×3,7/2 ³ ×11 giúp mình với ạ

Question

quy đông mẫu các phân số:
a) -4/7,8/9,-10/21 b) 5/2 ² ×3,7/2 ³ ×11
giúp mình với ạ

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-15T17:37:41+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:38:43+00:00

  `a,` Ta có :

  ` – 4 / 7 = – 4.9 / 7.9 = – 36/63`

   `8 / 9 = 8.7 /9.7 = 56/63`

  `- 10/21 = – 10 . 3/21.3 = – 30/63`

  `b,` Ta có :

  $\frac{5}{2² . 3}$ = $\frac{5 . 22}{2² . 3 . 22}$ = $\frac{110}{264}$ 

  $\frac{7}{2³ . 11}$ = $\frac{7 . 3}{2³ . 11 . 3}$ = $\frac{21}{264}$ 

  * Giải thích : 

  – Cách quy đồng nhiều phân số :

  + Tìm bội chung nhỏ nhất của các mẫu .

  + Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu .

  + Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng của nó .

  0
  2021-10-15T17:39:39+00:00

  `a)`

  `(-4)/7=(-4.9)/(7.9)=(-36)/63`

  `8/9=(8.7)/(9.7)=56/63`

  `(-10)/21=[(-10).3]/(21.3)=(-30)/63`

  `b)`

  `5/(2^2 .3)=(5.2.11)/(2^3. 3.11)=110/264`

  `7/(2^3.11)=(7.3)/(2^3. 3 .11)=21/264`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )