Quy đồng mẫu phân số sau : a) 3/8 và 5/27 b) -2/9 và 4/25 c) 1/5 và -6

Question

Quy đồng mẫu phân số sau :
a) 3/8 và 5/27
b) -2/9 và 4/25
c) 1/5 và -6

in progress 0
Arianna 6 ngày 2021-12-04T00:03:53+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T00:05:24+00:00

  a. $\frac{3}{8}$ = $\frac{3.27}{8.27 }$ =$\frac{81}{216}$ 

  $\frac{5}{27}$ = $\frac{5.8}{27.8}$ =$\frac{40}{216}$

  b.$\frac{-2}{9}$ = $\frac{-2.25}{9.25}$ = $\frac{-50}{225}$ 

  $\frac{4}{25}$ =$\frac{4.9}{25.9}$ =$\frac{36}{225}$

  c.$\frac{1}{5}$

  $\frac{-6}{1}$ =$\frac{-6.5}{1.5}$= $\frac{-30}{5}$ 

   Chúc bạn học tốt

  0
  2021-12-04T00:05:33+00:00

  $a)MSC:216$

  $\dfrac{3}{8}=$ $\dfrac{81}{216}$ và $\dfrac{5}{27}$ $=\dfrac{40}{216}$ 

  $b)MSC:225$

  $\dfrac{-2}{9}=$ $\dfrac{-50}{225}$ và $\dfrac{4}{25}$ $=\dfrac{36}{225}$

  $c)MSC:5$

  $\dfrac{1}{5}$ và $6=\dfrac{30}{5}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )