quy đồng mẫu số: $\frac{-8}{3}$ và $\frac{-6}{7}$ $\frac{7}{30}$ và $\frac{9}{-10}$

Question

quy đồng mẫu số:
$\frac{-8}{3}$ và $\frac{-6}{7}$
$\frac{7}{30}$ và $\frac{9}{-10}$

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2021-10-16T05:43:24+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:44:44+00:00

  Giải

  a) Ta có: `-8/3 = {-8.7}/{3.7} =  -56/21`

  `-6/7 = {-6.3}/{7.3} = -18/21`

  b) Ta có: `9/-10 = {-9 . 3}/{10.3} = -27/30`

   `7/30`

  0
  2021-10-16T05:45:15+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  `a//`

  `(-8)/(3)=(-8.7)/(3.7)=(-56)/(21)`

  `(-6)/(7)=(-6.3)/(7.3)=(-18)/(21)`

  `b//`

  `(7)/(30)`

  `(9)/(-10)=(9.3)/(-10.3)=(27)/(-30)=-(27)/(30)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )