Read the passage, and then choose the correct answers. Tokyo is the capital of Japan. In Tokyo, there are always too many people in the place where yo

Question

Read the passage, and then choose the correct answers.
Tokyo is the capital of Japan. In Tokyo, there are always too many people in the place where you want to come.
People are very polite even when they often spend a long time on the traffic jams. Tokyo is different from London when you want to walk to a place.
During the day, most people travel to work by train. Tokyo people buy six million train tickets every day. Although they are usually crowded , Japanese trains are very good. They always leave and arrive on time. On a London train, everybody in a seat seems to be asleep, whether the journey is long or short.
The worst time to be in the street at night is about 11.30 when the nightclubs are closing and everybody wants to go home.
Câu 32.Tokyo is different from London because____________.
A.it has a larger population
B.it is a noisy city
C.it is more difficult to walk to somewhere
D.its people are friendly and more polite
Câu 33.When does the writer think the worst time to go into the street?
A.When the nightclubs are closing. B.At 8.00 am.
C.When the trains are full D.at 11.30 am
Câu 34.What does the writer think of Japanese trains?
A.They are very nice and comfortable. B.There are not enough trains.
C.They often run late D.They leave and arrive on time.
Câu 35.In London trains, every British in a seat ________.
A.read a newspaper B.looks like being asleep
C.talks with other people D.looks out of the window.
Câu 36.Which statement is NOT true according to the passage?
A.Most people in Tokyo travel to work by train.
B.It is very difficult to go around in Tokyo.
C.When Japanese people are on traffic jams, they are not polite.
D.Trains in Tokyo are very good –they always leave and arrive on time

in progress 0
Parker 4 tháng 2021-08-22T13:27:33+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:28:34+00:00

  câu 32:c

  câu 33:a

  câu 34:d

  câu 35:b

  Đọc đoạn văn, và sau đó chọn câu trả lời đúng. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. Ở Tokyo, luôn có quá nhiều người ở nơi bạn muốn đến. Mọi người rất lịch sự ngay cả khi họ thường xuyên phải trải qua một khoảng thời gian dài vì tắc đường. Tokyo khác với London khi bạn muốn đi bộ đến một nơi. Vào ban ngày, hầu hết mọi người đều đi làm bằng tàu hỏa. Người dân Tokyo mua sáu triệu vé tàu mỗi ngày. Mặc dù chúng thường đông đúc, nhưng các chuyến tàu của Nhật Bản rất tốt. Họ luôn đi và đến đúng giờ. Trên một chuyến tàu ở London, mọi người ngồi trên ghế dường như đã ngủ, dù hành trình dài hay ngắn. Thời điểm tồi tệ nhất để ra đường vào ban đêm là khoảng 11h30 khi các hộp đêm đóng cửa và mọi người đều muốn về nhà. Câu 32.Tokyo khác với London bởi vì ……………….. A. nó có dân số lớn hơn B. nó là một thành phố ồn ào C. nó khó khăn hơn để đi bộ đến một nơi nào đó D.its mọi người thân thiện và lịch sự hơn Câu 33. Khi nào người viết nghĩ rằng thời điểm tồi tệ nhất để đi vào đường phố? A.Khi hộp đêm đóng cửa. B. Lúc 8 giờ sáng. C.Khi các chuyến tàu đầy D. vào 11:30 sáng Câu 34. Người viết nghĩ gì về xe lửa của Nhật Bản? A.Họ rất đẹp và thoải mái. B. Không có đủ chuyến tàu. C.Họ thường đi muộn D.Họ đi và đến đúng giờ. Câu 35.Trong các chuyến tàu ở London, mọi người Anh ngồi trên ghế……………. A. đọc báo B. có vẻ như đang ngủ C.talks với những người khác D. nhìn ra ngoài cửa sổ. Câu 36: Phát biểu nào KHÔNG đúng theo đoạn văn? A. Hầu hết mọi người ở Tokyo đi làm bằng tàu hỏa. B. Rất khó đi lại ở Tokyo. C.Người Nhật khi tắc đường là không lịch sự. D. Xe lửa ở Tokyo rất tốt –họ luôn đi và đến đúng giờ

  mình dịch luôn cho rồi nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )