Rewrite these sentences in such a way it means exactly the same as the sentence printed above it. 1)Are they good or bad? Please tell me.. 2)I’m never

Question

Rewrite these sentences in such a way it means exactly the same as the sentence printed above it.
1)Are they good or bad?
Please tell me..
2)I’m never going to visit them again.
That’s..
3)Why don’t you buy them this picture as a wedding present, John?
Maria suggested…
4)It started to rain at two o’clock
It has…
5)I can’t get my feet into these shoes
These shoes…
6)Do not blame me if the tin opener’s broken,
It is…
Giúp em với đang cần gấp

in progress 0
Madelyn 18 phút 2021-09-09T14:04:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:06:10+00:00

  Rewrite these sentences in such a way it means exactly the same as the sentence printed above it.

  1. Please tell me if they are good or bad. => Hãy cho tôi biết nếu chúng tốt hay xấu.

  2. That’s the last time I have ever visited them. => Đó là lần cuối cùng tôi đến thăm họ.

  3. Maria suggesting John buying them this picture as a wedding present.

  => Maria gợi ý John mua cho họ bức tranh này làm quà cưới.

  4. It has been raining since two o’clock. => Trời đã mưa từ hai giờ.

  5. These shoes don’t fit my feet. => Đôi giày này không vừa với chân tôi.

  6. It is not my fault if the tin opener’s broken.

  => Đó không phải là lỗi của tôi nếu dụng cụ mở hộp bị hỏng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )