rót 1,2kg nước nóng ở 100 độ C vào 300g nước ở 25 độ C. Tính nhiệt độ nước khi bắt đầu cân bằng nhệt. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

Question

rót 1,2kg nước nóng ở 100 độ C vào 300g nước ở 25 độ C. Tính nhiệt độ nước khi bắt đầu cân bằng nhệt. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-15T19:36:20+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:37:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  tóm tắt:

  m$_1$=1,2kg

  t$_1$=100$^o$C

  m$_2$=300g=0,3kg

  t$_2$=25$^o$C

  ta có

  nhiệt lương nước thu vào:

  Q$_{thu}$=m$_2$.c$_2$.(t-25)=0,3.4200.(t-25)=1260(25-t)

  nhiệt lượng nước tỏa ra:

  Q$_{tỏa}$=m$_1$.c$_1$.(100-t)=5040.(100-t)

  ta có phương trình:

  Q$_{thu}$=Q_{tỏa}$

  <=>1260(t-25)=5040.(100-t)

  <=>t=85$^o$C

   

  0
  2021-09-15T19:37:44+00:00

  Đáp án:`85oC`

   

  Giải thích các bước giải:

   Tóm tắt :

  `m1=1,2kg`

  `t1=100oC`

  `m2=300g=0,3kg`

  `t2=25oC`

  $c1=c2=4200J/kg.K$

  `t=?oC`

  Làm :

  Áp dụng PTCBN ta có :

  `Q1=Q2`

  `=>m1.c1.(t1-t)=m2.c2.(t-t2)`

  `=>1,2.4200(100-t)=0,3.4200.(t-25)`

  `=>5040(100-t)=1260(t-25)`

  `=>504000-5040t=1260t-31500`

  `=>-5040t-1260t=-31500-504000`

  `=>-6300t=-535500`

  `=>t=85(oC)`

  Vậy nhiệt độ nước khi bắt đầu cân bằng nhệt là : `85oC`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )