rút gọn :2^19.27+15.4^9.9^4/6^9.2^10+12^10

Question

rút gọn :2^19.27+15.4^9.9^4/6^9.2^10+12^10

in progress 0
Camila 11 phút 2021-09-07T12:44:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:46:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chúc bn hok tốt !

  0
  2021-09-07T12:46:17+00:00

  `\frac{2^19. 27+15. 4^9. 9^4}{6^9. 2^10+12^10}`

  `=\frac{2^19. 3^3+3.5. (2^2)^9. (3^2)^4}{6^9. 2^10+6^10. 2^10}`

  `=\frac{2^19. 3^3+5. 2^18. 3^9}{6^9. 2^10.(1+6)}`

  `= \frac{2^18. 3^3.(2+5. 3^6)}{6^9. 2^10.(1+6)}`

  `= \frac{2^18. 3^3. 3647}{6^9. 2^10. 7}`

  `= \frac{2^10. 2^8. 3^3. 3647}{2^9. 3^9. 2^10. 7}`

  `= \frac{3647}{2. 3^6. 7}`

  `= \frac{3647}{10206}`

  `= \frac{521}{1458}.`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )