Rút gọn A= tanx. tan(x+pi/3)+tan(x+ pi/3).tan(x+2pi/3) +tan(x+2pi/3).tanx

Question

Rút gọn
A= tanx. tan(x+pi/3)+tan(x+ pi/3).tan(x+2pi/3) +tan(x+2pi/3).tanx

in progress 0
Alexandra 1 năm 2021-10-06T14:42:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:43:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  1
  2021-10-06T14:44:11+00:00

  Đáp án:

   $A=-3$

  Giải thích các bước giải:

  Áp dụng công thức:

  $ \tan (a – b) = \dfrac{\tan a – \tan b}{1 + \tan a.\tan b}$

  $ ⇒ \tan (a – b).(1 + \tan a.\tan b) = \tan a – \tan b$ (*)

  $A=\tan x.\tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right) + \tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right).\tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right) + \tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right).\tan x$

  Áp dụng (*) ta có:

  +)

  $ \tan \dfrac{π}{3}.\left[{1 + \tan x.\tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right)}\right]$

  $ = \tan \left[{\left({x + \dfrac{π}{3}}\right) – x)}\right].\left[{1 + \tan x.\tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right)}\right]$

  $= \tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right) – \tan x$ (1)

  +)

  $\tan \dfrac{π}{3}.\left[{1 + \tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right).\tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right)}\right]$

  $= \tan \left[{\left({x + \dfrac{2π}{3}}\right) – \left({x + \dfrac{π}{3}}\right)}\right].\left[{1 + \tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right).\tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right)}\right] $

  $ = \tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right) – \tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right)$ (2)

  +)

  $ \tan \dfrac{π}{3}.\left[{1 + \tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right).\tan x}\right] $

  $ = \tan \dfrac{- 2π}{3}.\left[{1 + \tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right).\tan x}\right] $

  $ = \tan \left[{x – \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right)}\right].\left[{1 + \tan \left({x + \dfrac{π}{3}}\right).\tan x}\right]$

  $ = \tan x – \tan \left({x + \dfrac{2π}{3}}\right)$ (3)

  Lấy vế cộng vế phương trình (1) + (2) + (3) ta có:

  $ \tan \dfrac{π}{3}.(3+A) =0$

  $ \Leftrightarrow A = – 3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )