Rút gọn biểu thức: a) A = $\frac{a-\sqrt[]{a}-6}{4-a}$ -$\frac{1}{\sqrt[]{a} -2}$ (với a ≥ 0 và a ≠ 4).

Question

Rút gọn biểu thức: a) A = $\frac{a-\sqrt[]{a}-6}{4-a}$ -$\frac{1}{\sqrt[]{a} -2}$ (với a ≥ 0 và a ≠ 4).
b) B = $\frac{1}{\sqrt[]{x}-1}$ +$\frac{1}{\sqrt[]{x}+1}$-$\frac{2}{x-1}$ với x≥0, x ≠ 1
c) Cho x= $\frac{\sqrt[]{28-16\sqrt[]{3}}}{\sqrt[]{3}-1}$ Tính giá trị của biểu thức: P= $(x²+2x-1)^{2012}$

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-27T20:11:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T20:12:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-27T20:12:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) A= a-√a-6 / 4 -a  – 1/√a -2

  A= a-√a-6 / (2-√a).(2+√a) + 1/2-√a

  A= a-√a-6 + 2+√a / (2-√a).(2+√a)

  A= a-4 / (2-√a).(2+√a)

  A= ( √a+2).(√a-2)/(2-√a).(2+√a)

  A=√a-2/2-√a

  b) 

  B= 1/√x-1 + 1/√x+1-2/x-1

  B= √x+1 + √x-1 -2/x-1

  B= 2√x-2/( √x-1).(√x+1)

  B = 2.(√x-1)/( √x-1).(√x+1)

  B= 2/ √x+1

  c) x= √28-16√3/ √3 -1 

  x= √16-√12 /√3 -1

  x= 4-2√3 / √3-1

  x= -1+√3

  Ta có P = ( x^2+2x-1)^2012

  P= [(-1+√3)^2+2.(-1+√3)-1]^2012

  P= [4-2√3 -2+2√3-1]^2012

  P= 1^2012

  P=1

  Vote câu trả lời hay nhất cho mình với. Nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )