Rút gọn phân số 1 x 3 x 5 x … x 49 / 26 x 27 x… x 50

Question

Rút gọn phân số
1 x 3 x 5 x … x 49 / 26 x 27 x… x 50

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-22T13:27:51+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T13:29:28+00:00

  Đáp án:

   1.3.5. … . 49 / 26.27. … .50 = (1.3. … .49) . (2.4.6. … .48)/(26.27. … .50).(2.4.6. … .48)

  =(1.2.3. … .25).(26.27. … .49)/(26.27. … .50).(2.4.6. … .48)=1.2.3. … .25/50.2(1.2.3. … .24)

  =25/50.2=1/4

   

  0
  2021-08-22T13:29:29+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `(1xx3xx5xx … xx49) / (26xx27xx … xx50) = ((1xx3xx … xx49) xx (2xx4xx6xx … xx48))/((26xx27xx … xx50)xx(2xx4xx6. … xx48))`

  `=((1xx2xx3xx … xx25)xx(26xx27xx … xx49))/((26xx27xx … xx50)xx(2xx4xx6xx … xx48))=(1xx2xx3xx … xx25)/(50xx2(1xx2xx3xx … xx24))`

  `=25/(50xx2)=1/4`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )