Ruts gon BT A=3(2^2+1)(2^4+1)(2^8)(2^16+1)

Question

Ruts gon BT A=3(2^2+1)(2^4+1)(2^8)(2^16+1)

in progress 0
Iris 1 năm 2021-08-25T07:55:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:57:40+00:00

  Đáp án:

   A=2^32-1

  Giải thích các bước giải:

  A=3(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)

  A=3(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)

     =(2^2-1).(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)

     =(2^4-1).(2^4+1)(2^8+1)(2^16+1)

     =(2^8-1).(2^8+1)(2^16+1)

     =(2^16-1).(2^16+1)

     =2^32-1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )