S=1/31+1/32+1/33+………..+1/60 chứng minh S<4/5

Question

S=1/31+1/32+1/33+………..+1/60 chứng minh S<4/5

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-12T08:02:01+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:03:28+00:00

  S=[$\frac{1}{31}$+$\frac{1}{32}$+…+$\frac{1}{40}$]+[$\frac{1}{41}$+$\frac{1}{42}$+…+$\frac{1}{50}$]+[$\frac{1}{51}$+$\frac{1}{52}$+…+$\frac{1}{60}$]

  Mà:$\frac{1}{31}$+$\frac{1}{32}$+…+$\frac{1}{40}$<$\frac{1}{31}$×10=$\frac{10}{31}$

  Vì $\frac{10}{31}$<$\frac{4}{5}$

  ⇔S<$\frac{4}{5}$

  0
  2021-10-12T08:03:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1/31 > 1/60; 1/32 > 1/60; 1/33 > 1/60; …; 1/59 > 1/60

  => (1/31 + 1/32 + 1/33 + … + 1/60) > (1/60 + 1/60 + 1/60 + … + 1/60)

  => (1/31 + 1/32 + 1/33 + … + 1/60) > 30/60

  => (1/31 + 1/32 + 1/33 + … + 1/60) > 1/2

  => S > 1/2

  Vì 4/5 > 1/2 nên 4/5 > S => S < 4/5 (đccm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )