S____SO2_____SO3____H2SO4____Na2SO4____BaSO4

Question

S____SO2_____SO3____H2SO4____Na2SO4____BaSO4

in progress 0
Brielle 4 ngày 2021-12-06T18:42:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:43:26+00:00

  Mik đánh dấu 1 -> 5 tương ứng vs 5 cái gạch trống từ trái sang phải

  (1) S+ O2 -to-> SO2
  (2)  2SO2 + O2 -to, V2O5-> 2SO3
  (3) SO3+ H2O -> H2SO4
  (4) H2SO4 +2 NaOH -> Na2SO4 + 2H2O
  (5) Na2SO4 + BaCl2 -> BaSO4 + 2NaCl

   

  0
  2021-12-06T18:44:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  S+O2–>SO2    2SO2+O2–>2SO3    SO3+H2O–>H2SO4   H2SO4+2Na–>Na2SO4+H2    Na2SO4+BaCl2–>BaSO4+2NaCl

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )