S + will/shall + not + Vo + O Là thì nào????? Lấy ví dụ.

Question

S + will/shall + not + Vo + O
Là thì nào?????
Lấy ví dụ.

in progress 0
Sarah 4 ngày 2021-12-05T07:37:18+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:38:22+00:00

  là thì tương lai dơn 

  VD :- She will take her exam at the end of this year.

      -I will not go university tomorrow.

       -He will not sing a song.

  0
  2021-12-05T07:38:42+00:00

  Cấu trúc trên thuộc thì tương lai đơn, thể phủ định. 

  Note:

  Will dùng cho tất cả các nhôi

  Shall dùng trong ngôi thứ nhất là ” we ” và ” I “

  Ex: We shan’t go fish

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )