Sau cách mạng tháng 8/1945 đất nước ta cần đổi mới gì và những khó khăn chúng ta đang mắc phải

Question

Sau cách mạng tháng 8/1945 đất nước ta cần đổi mới gì và những khó khăn chúng ta đang mắc phải

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-07-08T20:38:08+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:39:28+00:00

  Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám/1945 có rất nhiều khó khăn:

    + Có nhiều kẻ thù đông và mạnh: 20 vạn quân tưởng và bọn tay sai phản động ở vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, từ vĩ tuyến 6 trở vào Nam,quân Anh dọn đường cho Pháp tiến trở lại xâm lược nước ta

    + Kinh tế vốn nghèo nàn lạc hậu mà còn bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Hậu quả nạn đói cuối 1944-đầu 1945 chưa được khắc phục và còn phải đối mặt với nạn đói mới

    + Sản xuất đình đốn, trì trệ, nhiều thiên tai

    + Ngấn sách Nhà nước trống rỗng, chưa kiểm soát được ngân  hàng Đông Dương

    + Hơn 90% dân số không biết chữ

  Một số đổi mới của nước ta sau cách mạng tháng Tám/1945

    + Xây dựng chế độ mới

    + Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khắn về tài chính bằng các hoạt động đẹp

  0
  2021-07-08T20:39:40+00:00

  Sau cách mạng tháng 8/1945:

  +đất nước ta còn thiếu lương thực

  +ngân quỹ nhà nước trống rỗng

  +còn những lẻ thù và nội phản chuẩn bị chống phá đảng ta

  +nạn đói và dốt còn kéo dài

  ⇒nước ta lâm vào tình trạng khó khăn,có dân trí thấp và giặc ngoại xâm mưu phản

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )