Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì? Select one: A. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất. B. Khai thác th

Question

Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì?
Select one:
A. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai.
C. Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.
D. Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam.

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-10-28T14:01:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:02:41+00:00

  C. Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.

  0
  2021-10-28T14:02:59+00:00

  Sau khi đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp bắt đầu làm gì?

  Select one:

  A. Khai thác thuộc địa lần thứ nhất.

  B. Khai thác thuộc địa lần thứ hai.

  C. Bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân và chế độ bảo hộ lên phần lãnh thổ Bắc Kì và Trung Kì.

  D. Bắt đầu xúc tiến việc lập bộ máy cai trị trên toàn Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )