SECTION B : Choose the sentence that has the same meaning as the root one 6. Keeping calm is the secret of passing your driving test. A. If you don’

Question

SECTION B : Choose the sentence that has the same meaning as the root one
6. Keeping calm is the secret of passing your driving test.
A. If you don’t keep calm, you couldn’t pass your driving test.
B. If you didn’t keep calm, you couldn’t pass your driving test.
C. If you didn’t keep calm, you can’t pass your driving test.
D. If you didn’t keep calm, you won’t pass your driving test.
10. She doesn’t study hard. She can’t pass the exam.
A. As she doesn’t study hard, she can’t pass the exam.
B. She can’t pass the exam, because she doesn’t study hard.
C. Since she doesn’t study hard, she can’t pass the exam.
D. A, B and C are correct.

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-04T09:33:41+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T09:35:39+00:00

  6. B

  10. D

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-04T09:35:39+00:00

  SECTION B : Choose the sentence that has the same meaning as the root one

  6. Đáp án: B. If you didn’t keep calm, you couldn’t pass your driving test.

  Giải thích : Nếu mệnh đề If- là Hiện tại đơn => Mệnh đề chính  không thể dùng could -> Loại A

              Nếu mệnh đề If- là Quá khứ đơn => Mệnh đề chính không thể dùng can/will -> Loại C và D

  => Chọn B (Đây là câu điều kiện loại 2)

  10. Đáp án :D. A, B and C are correct.

  Giải thích : As=Because=Since : Bởi vì 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )