She made a lot of mistakes because she was- A. Patient B. Impatient C. Attentive D. Inattentive It’s high time you -. to study harder si

Question

She made a lot of mistakes because she was….
A. Patient B. Impatient
C. Attentive D. Inattentive
It’s high time you ….. to study harder since last year you had a very bad result
A. Started
B. Start
C. Will start

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-08-11T19:13:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:14:38+00:00

  She made a  lot of mistakes because she was….
  A. Patient     B. Impatient 
  C. Attentive  D. Inattentive (thiếu chu đáo, bất cẩn)
  It’s high time you ….. to study harder since last year you had a very bad result 
  A. Started (It’s high time S + Past simple tense)
  B. Start      
  C. Will start

  0
  2021-08-11T19:14:40+00:00

  `#A_Hy`

  She made a lot of mistakes because she was inattentive.

  Dịch: Cô ấy có nhiều sai sót bởi vì cô ấy là 

  A. Kiên nhẫn

  B. Thiếu kiên nhẫn, nóng nảy.

  to be impatient for sth: nôn nóng muốn làm cái gì.

  C. Ân cần, chu đáo.

  D. Thiếu chú ý, lơ là.

  It’s high time you  started to study harder since last year you had a very bad result

  It’ s (high/about) time + (that) S + V-ed/were = đã đến lúc ai đó phải gấp rút làm gì.

  Mk xin CTLHN ạ ❤️.

  @Yokai_Jose

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )