Số có 5 chữ số mà tổng của chữ số hàng chục nghìn với hàng đơn vị bằng tổng của chữ số hàng nghìn với hàng chục và bằng chữ số hàng trăm . Tìm các số

Question

Số có 5 chữ số mà tổng của chữ số hàng chục nghìn với hàng đơn vị bằng tổng của chữ số hàng nghìn với hàng chục và bằng chữ số hàng trăm . Tìm các số có 5 chữ sô đó biết chữ số hàng trăm bằng 7 và các chữ số ở các hàng còn lại đều nhỏ hơn 6
Giải thích ra nhé

in progress 0
Kylie 1 ngày 2021-09-20T09:00:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T09:01:31+00:00

  Để số đó lớn nhất thì chữ số chục nghìn lớn nhất và chia hết cho 5 vậy là 5

  chữ số hàng đơn vị là 1 

   Tổng của các chữ số còn lại là

  22-5-1=17

  Vậy ta chọn 9,8,0

  Số lớn nhất là 59801

  0
  2021-09-20T09:01:59+00:00

  Đáp án:

   576

  Giải thích các bước giải:

   Như những gì vì 576 có đủ các số 5, 7, 6.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )