Số con trong mỗi hộ gia đình ở một khu phố được ghi lại trong bảng số liệu như sau: 0 3 3 1 2 1 2 3 1 3 2 3 3 2 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 2 4 0 1 1 1 3 1 4

Question

Số con trong mỗi hộ gia đình ở một khu phố được ghi lại trong bảng số liệu
như sau:
0 3 3 1 2 1 2 3 1 3
2 3 3 2 1 1 1 3 2 1
2 3 1 2 2 4 0 1 1 1
3 1 4 3 4 2 2 4 4 2
a. Dấu hiệu điều tra ở đây là gì? Khu phố có bao nhiêu hộ gia đình?
b. Lập bảng “Tần số”, tính TBC và tìm Mo?

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-11-23T03:33:36+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-23T03:34:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

   a, – Dấu hiệu điều tra ở đây là số con trong mỗi hộ gia đình ở một khu phố.

       – khu phố có 5 hộ gia đình

   b,  số con (x)      0       1        2        3         4

        Tần số(n)       2      12      11      10        5

   TBC : X = $\frac{0.2 + 1.12 + 2.11 + 3.10 + 4.5}{40}$ = $\frac{457}{250}$ ≈ 2

    Mo = 1

   cho mik ctlhn nha bn 

  0
  2021-11-23T03:34:58+00:00

  Dấu hiệu điều tra là: số con trong mỗi hộ gia đình của khu phố.

  Có 40 hộ gđ trong khu phố

  Mo của dấu hiệu là 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )