Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về mối quan hệ giữa gen và tính trạng?

Question

Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về mối quan hệ giữa gen và tính trạng?

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-26T05:48:32+00:00 2 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:49:51+00:00

  Gen(ADN)->mARN->Poolipeptit->Prootein->Tính trạng

   

  0
  2021-10-26T05:49:54+00:00

  Mối quan hệ được mô tả ngắn gọn: Gen (một đoạn ADN) → mARN → Prôtêin → Tính trạng.
  Qua sơ đồ trên ta thấy: Gen được dùng làm mẫu đê tổng hợp ra mạch mARN diễn ra ở trong nhân. Tiếp theo, mạch mARN lại làm khuôn để tổng hợp chuỗi axit amin diễn ra ở tế bào chất. Chuỗi axit amin này sẽ hình thành nên các protein. Prôtêin trực tiếp tham gia vào cấu trúc và hoạt động sinh lí cùa tế bào, từ đó biểu hiện thành tính trạng cùa cơ thể.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )