Số hoàn hảo là số nguyên tố mà tổng các chữ số cũng là số nguyên tố.nhập hai số a và b,hãy đếm xem từ a đến b có bao nhiêu số hoàn hảo Vd: 2 14 Xuất r

Question

Số hoàn hảo là số nguyên tố mà tổng các chữ số cũng là số nguyên tố.nhập hai số a và b,hãy đếm xem từ a đến b có bao nhiêu số hoàn hảo
Vd: 2 14
Xuất ra màn hình 2 3 5 7 11
Giải thích: 11= 1+1=2; 2 là SNT.

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-07-11T00:47:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:48:35+00:00

  uses crt;
  var i,a,b:longint;
  {—Ham-hoan-hao—}
  function hh(r:longint):boolean;
  var i:longint;
  begin
     hh:=true;
     if r<2 then exit(false);
     for i:=2 to trunc(sqrt(r)) do
        if r mod i=0 then exit(false);
     hh:=true;
  end;
  {—Kiem-tra-chu-so—}
  function s(r:longint):longint;
  begin
     s:=0;
     while r<>0 do 
        begin
           s:=s+(r mod 10);
           r:=r div 10;
        end;
  end;
  {—Chuong-trinh-chinh—}
  begin
     clrscr;
     readln(a,b);
     for i:=a to b do if (hh(i)) and (hh(s(i))) then write(i,’ ‘);
     readln
  end.

  0
  2021-07-11T00:48:42+00:00

  uses crt;
  var i,a,b:longint;
  function nt(a:longint):boolean;
  var i:longint;
  begin
     i:=2;
     while(a>1)and(a mod i<>0)do inc(i);
     nt:=i=a;
  end;
  function tong(a:longint):longint;
  begin
     tong:=0;
     repeat
        inc(tong,a mod 10);
        a:=a div 10;
     until a=0;
  end;
  begin
  clrscr;
     readln(a,b);
     for i:=a to b do 
        if (nt(i))and(nt(tong(i))) then write(i,’ ‘);
  readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )