số hs lớp 6a khi xếp hàng 2 hàng 4 hàng 5 đều thiếu 1 hs . tính số hs lớp 6a biết rằng số hs lớp 6a biết rằng lớp 6a khoảng từ 38 đến 42 hs

Question

số hs lớp 6a khi xếp hàng 2 hàng 4 hàng 5 đều thiếu 1 hs . tính số hs lớp 6a biết rằng số hs lớp 6a biết rằng lớp 6a khoảng từ 38 đến 42 hs

in progress 0
Aaliyah 4 ngày 2021-12-06T18:23:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:24:39+00:00

  Gọi số học sinh đó là x với 38≤x≤42 .

  => x + 1 là BC(2;4;5)

  Ta có :  

     2=2

     4=2²

     5=5

  => BCNN(2;4;5)=2².5=20

  => BC(2;4;5)=B(20)={0;20;40;60;80;…}

      Mà 38≤x≤42 nên x = 40 

   => x + 1 = 40 

               x = 40 – 1 

               x = 39 .

  => Lớp 6a có 39 học sinh 

  0
  2021-12-06T18:25:10+00:00

  – Gọi số học sinh lớp `6A` là `x` (học sinh), `x in NN, 38<x<42`

  – Vì số học sinh lớp `6A` khi xếp hàng `2`, hàng `4`, hàng `5` đều thiếu `1` học sinh nên ta có :

  `x+1 vdots 2;4;5`

  `=> x+1 in BC(2,4,5)`

  – Ta có :

  `2=2`

  `4=2^2`

  `5=5`

  `=> BCN N(2,4,5)=2^2 .5=20`

  `=> BC(2,4,5)=B(20)={0;20;40;60;…}`

  `=> x+1 in {0;20;40;60;…}`

  `=> x in {19;39;59;…}`

  mà `38<x<42`

  `=> x=39`

  – Vậy số học sinh lớp `6A` là `39` học sinh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )