Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào? (0.5 Điểm) A. Giá trị đầu – giá trị cuối B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1 C. Giá trị cu

Question

Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào?
(0.5 Điểm)
A. Giá trị đầu – giá trị cuối
B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1
C. Giá trị cuối – giá trị đầu
D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

in progress 0
Vivian 5 tháng 2021-07-13T09:09:45+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:11:01+00:00

  Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào? 

  A. Giá trị đầu – giá trị cuối

  B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1

  C. Giá trị cuối – giá trị đầu

  D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

  Ví dụ:

  for i:=1 to 5 do write(‘A’); có 5-1+1=5 vòng lặp 

  0
  2021-07-13T09:11:34+00:00

  Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào? (0.5 Điểm)

  A. Giá trị đầu – giá trị cuối

  B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1

  C. Giá trị cuối – giá trị đầu 

   D.Giá trị cuối – giá trị đầu + 1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )