Số lượng chất vô cơ và hữu cơ trong dãy sau Na2CO3, CHCl3, C6H6, Ca(HCO3)2, CH3COONa

Question

Số lượng chất vô cơ và hữu cơ trong dãy sau
Na2CO3, CHCl3, C6H6, Ca(HCO3)2, CH3COONa

in progress 0
Adeline 2 tuần 2021-11-26T06:17:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T06:18:15+00:00

    Chất vô cơ: Na2CO3, Ca(HCO3)2

    Chất hữu cơ: các chất còn lại

        Chúc bạn học tốt !

   

  0
  2021-11-26T06:18:57+00:00

  2 chất vô cơ: Na2CO3, Ca(HCO3)2. Còn lại là hữu cơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )