số nghiệm của phương trình log cơ số 2 của (x-1)-2log cơ số 2 của( 3x-2)+2=0 là

Question

số nghiệm của phương trình log cơ số 2 của (x-1)-2log cơ số 2 của( 3x-2)+2=0 là

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-09-06T19:51:37+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T19:52:54+00:00

  ĐK: $x>1$.

  Áp dụng công thức log ta có

  $\log_2 (x-1) – \log_2 (3x-2)^2 = -2$

  $<-> \log_2 \dfrac{x-1}{(3x-2)^2} = -2$

  $<-> \dfrac{x-1}{(3x-2)^2} = 2^{-2}$

  $<-> \dfrac{x-1}{(3x-2)^2} = \dfrac{1}{4}$

  $<-> (3x-2)^2 = 4(x-1)$

  $<-> 9x^2 -16x +8 = 0$

  Ptrinh vô nghiệm. Vậy có 0 nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )