So sánh `1/2`+`1/3`+`1/4`+`1/5` và `1/3` + `1/4` + `1/5` + `1/6`

Question

So sánh `1/2`+`1/3`+`1/4`+`1/5` và `1/3` + `1/4` + `1/5` + `1/6`

in progress 0
Rose 2 tháng 2021-08-05T01:26:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:28:35+00:00

  Cách 1 :Ta gọi A = $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ 

             B = $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{6}$ 

   Ta thấy , A và B đều cùng có $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ 

  Mà $\frac{1}{2}$ > $\frac{1}{6}$  ( Phân số cùng tử , mẫu số nào bé hơn thì phân số đó lớn hơn ) 

  => A > B 

  Vậy $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ > $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{6}$ 

  Cách 2 :

  Ta thấy : 

  + $\frac{1}{2}$ > $\frac{1}{3}$ 

  + $\frac{1}{3}$ > $\frac{1}{4}$ 

  + $\frac{1}{4}$ > $\frac{1}{5}$ 

  + $\frac{1}{5}$ > $\frac{1}{6}$ 

  Vậy $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ > $\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{4}$ + $\frac{1}{5}$ + $\frac{1}{6}$ 

  0
  2021-08-05T01:28:39+00:00

  Ta có: `1/2 > 1/3`

  `1/3 > 1/4`

  `1/4 > 1/5`

  `1/5 > 1/6`

  `⇔ 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 > 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6`

  `Cách 2:`

  `1/2+ 1/3 + 1/4 + 1/5`

  `= 77/60`

  `1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6`

  `= 19/20 = 57/60`

  Vì `77 > 57` nên `77/60 > 57/60`

  Vậy `1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 > 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )