So sánh: 1/ $\sqrt{10}$ + $\sqrt{5}$ +1 và $\sqrt{35}$ 2/ 5 – $\sqrt{8}$ và $\sqrt{3}$

Question

So sánh:
1/ $\sqrt{10}$ + $\sqrt{5}$ +1 và $\sqrt{35}$
2/ 5 – $\sqrt{8}$ và $\sqrt{3}$

in progress 0
Katherine 14 phút 2021-09-09T11:37:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:39:24+00:00

   Giải thích các bước giải:

  a. 

  Ta có :$\sqrt[]{5}$  > $\sqrt[]{4}$ → $\sqrt[]{5}$ > $ 2$

  $\sqrt[]{10}$ >$\sqrt[]{9}$ →  $\sqrt[]{10}$ > $ 3$

  →$\sqrt[]{5}$ + $\sqrt[]{10}$ >$ 2+3$

  →  $\sqrt[]{5}$+ $\sqrt[]{10}$ + $1$ > $2+3+1$= $6$ =$\sqrt[]{36}$ 

  Mà $\sqrt[]{36}$ > $\sqrt[]{35}$ 

  ⇒$\sqrt[]{10}$ + $\sqrt[]{5}$ +$1$ > $\sqrt[]{35}$ 

  b.

  Ta có : $\sqrt[]{4}$ > $\sqrt[]{3}$ →$ 2$ > $\sqrt[]{3}$

  $2$ = $5-3$ =$5$ -$\sqrt[]{9}$

  Mà $\sqrt[]{8}$ < $\sqrt[]{9}$

  → $5$ -$\sqrt[]{8}$ > $5$ – $\sqrt[]{9}$ 

  → $5$ -$\sqrt[]{8}$ >$\sqrt[]{3}$

   

  0
  2021-09-09T11:39:33+00:00

  1/

  \(\sqrt{10}+\sqrt{5}+1>\sqrt{9}+\sqrt{4}+1>6\)
  \(6=\sqrt{36}>\sqrt{35}\)
  <=>\(\sqrt{10}+\sqrt{5}+1>\sqrt{9}+\sqrt{4}+1>6=\sqrt{36}>\sqrt{35}\)
  <=>\(\sqrt{10}+\sqrt{5}+1>\sqrt{35}\)

  2/

  \(5-\sqrt{8}>5-\sqrt{9}=5-3=2\)
  \(2=\sqrt{4}>\sqrt{3}\)
  <=>\(5-\sqrt{8}>5-\sqrt{9}=5-3=2=\sqrt{4}>\sqrt{3}\)
  <=>\(5-\sqrt{8}>\sqrt{3}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )