so sánh A=1/2.9+1/3.12+1/4.15+1/5.18+…+1/2020.6063 với 1/6

Question

so sánh A=1/2.9+1/3.12+1/4.15+1/5.18+…+1/2020.6063 với 1/6

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-08-04T20:26:35+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:27:53+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Nhân cả tử và mẫu của tất cả các số hạng cho `3` ta có:

  `A=3/(3.2.9) +3/(3.3.12)+3/(3.4.15)+3/(3.5.18)+…+3/(3.2020.6063)`

  `A=3/6.9+3/9.12+3/12.15+3/15.18+…+3/6060.6063`

  `A=1/6-1/9+1/9-1/12+1/12-1/15+1/15-1/18+…+1/6060-1/6063`

  `A=1/6-1/6063 < 1/6`

  Vậy `A<1/6`

  0
  2021-08-04T20:28:06+00:00

  Đáp án:

  `A<1/6`

  Giải thích các bước giải:

  `A=1/2.9+1/3.12+1/4.15+1/5.18+…+1/2020.6063`

  `3A=(1.3)/2.9+(1.3)/3.12+(1.3)/(4.15)+(1.3)/5.18+…+(1.3)/2020.6063`

  `3A=1/2.3+1/3.4+1/4.5+1/5.6+…+1/2020.2021`

  `3A=1/2-1/3+1/3-1/4+1/4-1/5+1/5-1/6+…+1/2020-1/2021`

  `3A=1/2-1/2021`

  `3A=2019/4042`

  `A=2019/4042:3`

  `A=673/4042`

  `A=673/4042<673/4038=1/6`

  Vậy `A<1/6`.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )