So sánh đặc điểm đi truyền của kiểu gen Aa và AaBb (Biết mỗi gen quy định một cặp tính trạng)

Question

So sánh đặc điểm đi truyền của kiểu gen Aa và AaBb (Biết mỗi gen quy định một cặp tính trạng)

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-11T19:07:28+00:00 1 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:09:17+00:00

  * Giống nhau:

  – Mỗi cặp gen quy định 1 cặp tính trạng

  * Khác nhau:

  * Đặc điểm di truyền của Aa tuân theo quy luật phân li : Mỗi tính trạng do cặp nhân tố di truyền quy định , trong quá trình tạo giao tử mỗi alen sẽ di chuyển về 1 loại giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể P thuần chủng 

  – Kết quả: 

  + Trong các cá thể chứa cặp alen quy định tính trạng, 1 cặp alen nằm trên 1 cặp NST

  + Khi lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về đối lập tính trạng => kết quả thu được F1 100% gen dị hợp

  + Khi lai 2 cá thể có kiểu gen dị hợp:  F1 thu được tỉ lệ kiểu gen1: 2:1 và tỉ lệ kiểu hình là 3:1

  * Đặc điểm di truyền của AaBb tuân theo quy luật phân li độc lập: Mỗi cặp alen sẽ phân ly độc lập trong quá trình phát sinh giao tử và có sự tổ hợp tự do của các cặp gen trong quá trình thụ tinh

  – Kết quả: Tạo ra nhiều biến dị tổ hợp

  + Tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình của cá thể bằng tích kiểu gen và kiểu hình của các cặp alen đơn lẻ

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )