So sánh nhiễm sắc thể thường với nhiễm sắc thể giới tính. điểm giống là đc nha

Question

So sánh nhiễm sắc thể thường với nhiễm sắc thể giới tính.
điểm giống là đc nha

in progress 0
Delilah 3 tuần 2021-07-09T22:29:15+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:30:26+00:00

  *Giống nhau:
  + Thành phần cấu tạo nên NST là ADN và Protein loại Histon .

  + Tồn tại thành cặp tương đồng( ngoại trừ cặp XY)

  + Đều mang các gen qui định các tính trạng của cơ thể.

  + Đều có hiện tượng nhân đôi, đóng xoắn, tháo xoắn, sắp xếp trên mặt phẳng của thoi phân bào, phân li về 2 cực tế bào trong quá trình phân bào

  *Khác nhau
  – NST thường :
  + Tồn tại thành nhiều cặp tương đồng trong tế bào lưỡng bội.

  + Giống nhau ở cá thể đực và cái

  + Mang gen quy định tính trạng thường và không mang gen qui định giới tính

  – NST giới tính 

  + Chỉ có 1 cặp trong tế bào lưỡng bội

  + Có thể là cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng(XY)

  + Khác nhau ở cá thể đực và cái

  + Mang các gen đặc trưng quy định kiểu hình ở giới đực và cái

  0
  2021-07-09T22:30:39+00:00

  * Giống nhau:

  – Đều là vật chất di truyền nằm trong nhân tế bào

  – Đều được cấu tạo từ ADN và Protein loại Histon.

  – Đều có hoạt động đóng xoắn, duỗi xoắn, nhân đôi, phân li, tổ hợp …

  – Đều mang gen quy định tính trạng, đều có khả năng bị biến đổi.

  – Góp phần quy định tính đặc trưng cho loài.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )