So sánh nhiệt độ sôi của ancol metylic ancol etylic và propan giải thích

Question

So sánh nhiệt độ sôi của ancol metylic ancol etylic và propan giải thích

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-12T01:01:06+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:02:26+00:00

  Propan là hidrocacbon nên có nhiệt độ sôi thấp nhất. 

  Ancol metylic và ancol etylic cùng là ancol no, đơn chức. Ancol metylic có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic vì M nhỏ hơn. 

  $\Rightarrow C_3H_8 < CH_3OH < C_2H_5OH$

  0
  2021-10-12T01:02:30+00:00

  So sánh nhiệt độ sôi của ancol metylic ancol etylic và propan giải thích:

  Axít > H2O > ancol > andehit-este > xeton > Hiđrocacbon

  Có 2 yếu tố ảnh hưởng đên nhiệt độ sôi là khối lượng phân tử của HCHC và liên kết hiđro của HCHC
  đó.
  Vì liên kết hidro của axit bền hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )