$\sqrt[]{3x+15}$ -$\sqrt[]{4x+17}$=$\sqrt[]{x+2}$ giúp vs cần lời giải chi tiết và đầy đủ

Question

$\sqrt[]{3x+15}$ -$\sqrt[]{4x+17}$=$\sqrt[]{x+2}$
giúp vs cần lời giải chi tiết và đầy đủ

in progress 0
Samantha 7 ngày 2021-12-02T18:09:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T18:10:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  ĐKXĐ $: x ≥ – 2$

  $ PT ⇔ (3x + 15) – (4x + 17) = (x + 2)(\sqrt{3x + 15} + \sqrt{4x + 17})$ 

  $ ⇔ – (x + 2) = (x + 2)(\sqrt{3x + 15} + \sqrt{4x + 17})$ 

  $ ⇔ (x + 2)(\sqrt{3x + 15} + \sqrt{4x + 17} + 1)= 0$

  $ ⇔ x + 2 = 0 ⇔ x = – 2$ là nghiệm duy nhất

   

  0
  2021-12-02T18:10:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  = 

  ⇔$\sqrt{3(x+5)}$ +$\sqrt{4x+17}$ =$\sqrt{x+2​​ }$ 

  ⇔ 7x+32

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )