sử dụng biến mảng để nhập một dãy số. Tính tổng các số chẵn

Question

sử dụng biến mảng để nhập một dãy số. Tính tổng các số chẵn

in progress 0
Sadie 4 tháng 2021-08-09T02:30:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:31:27+00:00

  Program mang_1;

  uses crt;

  var n, i,tong: integer;

      A: array[1..100] of real;

  Begin

      write(‘Nhap so n: ‘);readln(n);

      for i:=1 to n do

      Begin

          write(‘A[‘,i,’]=’); readln(A[i]);

      end;

      tong:=0;
      for i:= 1 to N do
      If A[i] mod 2 = 0 then tong:= tong+A[i];
      Write (‘tong cac so chan la:’,tong);
      Readln;
   End.

  0
  2021-08-09T02:31:57+00:00

  program mang_chan;

  uses crt;

  var i, n, s : integer;

  a: array [1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘So phan tu la: ‘); readln(n);

  s:=0;

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘Nhap so thu ‘,i); readln(a[i]);

  for i:=1 to n do if a[i] mod 2=0 then S:=S+a[i];

  end;

  writeln(‘Cac so vua nhap la’);

  for i:=1 to n do write(a[i],’ ‘);

  writeln(‘Tong cac so chan la’,s);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )