Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính: 13,6+15,96+1,4 = ? 4,35+6,3+5,65+2,7 = ?

Question

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:
13,6+15,96+1,4 = ?
4,35+6,3+5,65+2,7 = ?

in progress 0
Madelyn 4 tuần 2021-09-06T10:21:09+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T10:22:32+00:00

  Đáp án:

  a,30,96

  b,19

  Giải thích các bước giải:

  13,6+15,96+1,4=13,6+1,4+15,96

                           =15+15,96

                           =30,96

  4,35+6,3+5,65+2,7=(4,35+5,65)+(6,3+2,7)

                                =10+9

                                =19

   

   

                                  

  0
  2021-09-06T10:23:05+00:00

  Đáp án:

  30,96

  19

  Giải thích các bước giải:

  =[13,6+1,4]+15,96

  =15+15,96

  =30,96

   

  =[4,35+5,65]+[6,3+2,7]

  =10+9

  =19

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )