sử dụng vòng lặp for do viết chương trình in ra màn hình, hình vuông sau **** **** **** ****

Question

sử dụng vòng lặp for do viết chương trình in ra màn hình, hình vuông sau
****
****
****
****

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-07-23T04:41:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:43:07+00:00

  đây bạn

  Hình 1: chươn trình

  Hình 2: kết quả

  su-dung-vong-lap-for-do-viet-chuong-trinh-in-ra-man-hinh-hinh-vuong-sau

  0
  2021-07-23T04:43:18+00:00

  program hinhvuong;

  uses crt;

  var n,i,j:integer;

  begin

       clrscr;

       write(‘Nhap do dai cua canh: ‘);   readln(n);

       for i:=1 to n do

            begin

                 for j:=1 to n do

                      write(‘* ‘);

                 writeln;

            end;

       readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )