sử dụng vòng lặp while để viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 1 đến 9 sử dụng vòng lặp while in ra các số từ 1 đến 5.

Question

sử dụng vòng lặp while để viết chương trình in ra bảng cửu chương từ 1 đến 9
sử dụng vòng lặp while in ra các số từ 1 đến 5.

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-07-23T04:38:20+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:39:33+00:00

  Bài 1: Bảng cửu chương

  program bangcuuchuong;

  uses crt;

  var i,j:byte;

  begin

       clrscr;

       writeln(‘BANG CUU CHUONG’);

       i:=1;

       while i<=9 do

            begin

                 j:=1;

                 writeln(‘Bang cuu chuong 1:’)

                 while j<=10 do

                      begin

                           writeln(i,’ x ‘,j,’= ‘,i*j);

                           j:=j+1;

                      end;

                 delay(500);

            end;

       readln;

  end.

  Bài 2:

  program insotu1den5;

  uses crt;

  var i:byte;

  begin

       clrscr;

       i:=1;

       while i<=5 do 

            begin

                 write(i,’ ‘);

                 i:=i+1;

            end;

       readln;

  end.

  0
  2021-07-23T04:40:10+00:00

  Bài 1: 

  program bang_cuu_chuong;

  uses crt;

  var i,j:integer;

  begin

       clrscr;

       writeln(‘BANG CUU CHUONG’);

       i:=1;

       while i<=9 do

            begin

                 j:=1;

                 writeln(‘Bang cuu chuong 1:’)

                 while j<=10 do

                      begin

                           writeln(i,’ x ‘,j,’= ‘,i*j);

                           j:=j+1;

                      end;

                 delay(500);

            end;

       readln;

  end.

  Bài 2:

  program inso;

  uses crt;

  var i:integer;

  begin

       clrscr;

       i:=1;

       while i<=5 do 

            begin

                 write(i,’ ‘);

                 i:=i+1;

            end;

       readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )