Sử dụng vòng lặp while- Do: a, em hãy viết chương trình tính tổng các số tự nhiên chẵn đầu tiên sao cho tổng đó nhỏ hơn 100 b, in lên màn hình tổn

Question

Sử dụng vòng lặp while…. Do:
a, em hãy viết chương trình tính tổng các số tự nhiên chẵn đầu tiên sao cho tổng đó nhỏ hơn 100
b, in lên màn hình tổng nhỏ nhất lớn hơn 1000
c, in lên màn hình tổng lớn nhất nhỏ hơn 1000
d, in lên màn hình số tự nhiên nhỏ nhất để tổng các số tự nhiên chẵn trước đó lớn hơn 1000
e, in lên màn hình số tự nhiên lớn nhất để tổng các số tự nhiên chẵn trước đó nhỏ hơn 1000.

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-08-21T17:13:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:14:46+00:00

  Câu a)

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var i,s: longint;
  Begin
          Clrscr;
          s:=0;
          i:=0;
          While s<1000 do
          Begin
                  i:=i+2;
                  If s<1000 then
                          s:=s+i;
                  If s>=1000 then
                  Begin
                          s:=s-i;
                          Break;
                  End;
          End;

          Write(‘S = ‘,s);
          Readln
  End.

  Câu e)

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var i,s: longint;
  Begin
          Clrscr;
          s:=0;
          i:=0;
          While s<1000 do
          Begin
                  i:=i+2;
                  If s<1000 then
                          s:=s+i;
                  If s>=1000 then
                  Begin
                          s:=s-i;
                          Break;
                  End;
          End;

          Write(‘So = ‘,i+1);
          Readln
  End.

  0
  2021-08-21T17:15:00+00:00

  Bài 3:

  a)

  j = 7

  k = 10

  b)

  j = 7

  k = 28

  Bài 4:

  Program BTT;
  Uses crt;
  Var i,s: longint;
  Begin
          Clrscr;
          s:=0;
          For i:=1 to 100 do s:=s+i;
          Write(‘S = ‘,s);

  chúc bn hk tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )