Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển độngg rơi tự dovaf viết công thức tính gia tốc gợi tự do

Question

Sự giơi tự do là gì?nêu đặc điểm của chuyển độngg rơi tự dovaf viết công thức tính gia tốc gợi tự do

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-12-08T01:56:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  1
  2021-12-08T01:58:04+00:00

  Đáp án: Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

  Giải thích các bước giải:

  Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do

  Chuyển động rơi tự do:

  + có phương thẳng đứng.

  + có chiều từ trên xuống dưới.

  + là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

  + Khi rơi không vận tốc đầu, có công thức tính vận tốc là $v=gt$ và quãng đường $S=\frac{1}{2}gt^{2}$

  Gia tốc rơi tự do nếu không đòi hỏi độ chính xác cao ta quy ước lấy $g=9,8 m/s^{2}$ $ hoặc$ $ g=10m/s^{2}$

  1
  2021-12-08T01:58:22+00:00

  1. Định nghĩa:

  Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

  2. Đặc điểm của rơi tự do.

  – Phương thẳng đứng.

  – Chiều từ trên xuống dưới.

  – Là chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu bằng 0.

  3. Các phương trình của rơi tự do

  a. Gia tốc rơi tự do

  – Phương thẳng đứng, chiều hướng xuống

  – Độ lớn: g thay đổi theo vĩ độ địa lí.

  Thường lấy g = 10m/s2 hoặc g = 9,8m/s2.

  b. Phương trình toạ độ rơi tự do.

  \(y = {y_0} + {v_0}\left( {t – {t_0}} \right) + {1 \over 2}a.{\left( {t – {t_0}} \right)^2}\)

  Trong đó: y0 là toạ độ ban đầu tại t0 ; v0 = 0 là vận tốc lúc bắt đầu rơi ; a = g.

  c. Phương trình vận tốc: \(v = {v_0} + a\left( {t – {t_0}} \right)\)

  Trong đó: \(\left\{ \matrix{

  {v_0} = 0 \hfill \cr

  a = g \hfill \cr} \right.\)

  Nếu ta chọn gốc thời gian là lúc thả rơi (t0 = 0) thì biểu thức của vận tốc là : \({v{\rm{ }} = {\rm{ }}gt}\)

  là vận tốc đạt được sau t (s) rơi đầu tiên

  d. Quãng đường rơi:

  \(s = {v_0}\left( {t – {t_0}} \right) + {1 \over 2}a.{\left( {t – {t_0}} \right)^2}\)

  Quãng đường từ thời điểm t0 đến thời điểm t.

  Nếu chọn t0 = 0 thì \(s = {1 \over 2}g.{t^2}\) là quãng đường vật rơi được trong t (s) đầu tiên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )