Sửa lại lỗi sai: 7/ After the social science lecture all students are invited to take part in discussion of the issues which were risen in the talk ->

Question

Sửa lại lỗi sai:
7/ After the social science lecture all students are invited to take part in discussion of the issues which were risen in the talk
->Risen in
8/ He has an uncle who is in possession of stoke papers worth $75000
-> papers
9/ Forensic scientist are examining the wreckage for clues about the reason of the explosion
-> reason

in progress 0
aikhanh 2 tuần 2021-10-08T07:57:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:58:17+00:00

  Xin hay nhất

  7. -> Risen in -> Raised in

  8. -> papers -> paper

  9. -> reason -> cause

  0
  2021-10-08T07:58:39+00:00

  7, Lỗi 1: Risen in -> Raised in

  – raise (v): nâng lên, đỡ dậy; giơ lên, đưa lên, kéo lên; ngước lên, ngẩng lên: Ngoại động từ, theo sau là tân ngữ.

  – rise (v):  lên, lên cao, tăng lên: Nội động từ, không có tân ngữ đứng sau, không dùng được ở dạng bị động.

  Lỗi 2: Discussion -> A discussion

  8, papers -> paper

  9, reason -> cause

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )