Sục 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 500,l dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, tính khối lượng muối tạo thành

Question

Sục 6,72 lít khí SO2 (đktc) vào 500,l dung dịch KOH 1M. Sau khi phản ứng hoàn toàn, tính khối lượng muối tạo thành

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-09-04T09:09:26+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:11:21+00:00

   

  0
  2021-09-04T09:11:21+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  {m_{KHS{O_3}}} = 12g\\
  {m_{{K_2}S{O_3}}} = 31,6g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{S{O_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
  {n_{KOH}} = 0,5 \times 1 = 0,5\,mol\\
  T = \dfrac{{{n_{KOH}}}}{{{n_{S{O_2}}}}} = \dfrac{{0,5}}{{0,3}} = 1,67\\
  1 < T < 2 \Rightarrow\text{ Tạo cả 2 muối} \\
  S{O_2} + 2KOH \to {K_2}S{O_3} + {H_2}O(1)\\
  {K_2}S{O_3} + S{O_2} + {H_2}O \to 2KHS{O_3}(2)\\
  {n_{{K_2}S{O_3}(1)}} = {n_{S{O_2}(1)}} = \dfrac{{0,5}}{2} = 0,25\,mol\\
  {n_{{K_2}S{O_3}(2)}} = {n_{S{O_2}(2)}} = 0,3 – 0,25 = 0,05\,mol\\
  {n_{KHS{O_3}}} = 2{n_{S{O_2}(2)}} = 0,05 \times 2 = 0,1\,mol\\
  {n_{{K_2}S{O_3}}} = 0,25 – 0,05 = 0,2\,mol\\
  {m_{KHS{O_3}}} = 0,1 \times 120 = 12g\\
  {m_{{K_2}S{O_3}}} = 0,2 \times 158 = 31,6g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )