Sục CO2 vào 200g dung dịch Ba(OH)2 17,1%. Phản ứng kết thúc thu được 9,85g kết tủa. Tính Vco2 (đktc) đã pư

Question

Sục CO2 vào 200g dung dịch Ba(OH)2 17,1%. Phản ứng kết thúc thu được 9,85g kết tủa. Tính Vco2 (đktc) đã pư

in progress 0
Hailey 3 tuần 2021-07-08T20:59:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T21:00:22+00:00

  Đáp án:

   1,12l và 7,84l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{200 \times 17,1\% }}{{171}} = 0,2\,mol\\
  {n_{BaC{O_3}}} = \dfrac{{9,85}}{{197}} = 0,05\,mol\\
  {n_{BaC{O_3}}} < {n_{Ba{{(OH)}_2}}} \Rightarrow \text{ Xảy ra 2 trường hợp }\\
  T{H_1}: \text{ $Ba(OH)_2$  dư nên kết tủa không tan }\\
  Ba{(OH)_2} + C{O_2} \to BaC{O_3} + {H_2}O\\
  {n_{C{O_2}}} = {n_{BaC{O_3}}} = 0,05\,mol\\
  {V_{C{O_2}}} = 0,05 \times 22,4 = 1,12l\\
  T{H_2}: \text{ Kết tủa tan một phần }\\
  Ba{(OH)_2} + C{O_2} \to BaC{O_3} + {H_2}O(1)\\
  BaC{O_3} + C{O_2} + {H_2}O \to Ba{(HC{O_3})_2}(2)\\
  {n_{BaC{O_3}(1)}} = {n_{C{O_2}(1)}} = {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = 0,2\,mol\\
  {n_{BaC{O_3}(2)}} = {n_{C{O_2}(2)}} = 0,2 – 0,05 = 0,15\,mol\\
  {n_{C{O_2}}} = 0,2 + 0,15 = 0,35\,mol\\
  {V_{C{O_2}}} = 0,35 \times 22,4 = 7,84l
  \end{array}\)

  0
  2021-07-08T21:00:25+00:00

  mBa(OH)2=200.17,1/100=34,2g

  nBa(OH)2=34,2/171=0,2mol

  nBaCO3=9,85/197=0,05mol

  Vì nBa(OH)2>n↓ nên có 2TH

  TH1: Ba(OH)2 dư

  Ba(OH)2+CO2→BaCO3+H2O

  nCO2=nBaCO3=0,05mol

  VCO2=0,05.22,4=1,12l

  TH2: CO2 dư

  Ba(OH)2+CO2→BaCO3+H2O

  0,05         0,05      0,05

  Ba(OH)2+2CO2→Ba(HCO3)2

  0,15          0,3

  nCO2=0,05+0,3=0,35mol

  VCO2=0,35.22,4=7,84l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )