Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr. Sau phản ứng, khối lượng muối giảm 13,35g. Tính thể tích khí Cl2 và khối lượng muối KBr đã phản ứng ?

Question

Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr. Sau phản ứng, khối lượng muối giảm 13,35g. Tính thể tích
khí Cl2 và khối lượng muối KBr đã phản ứng ?

in progress 0
Emery 2 tuần 2021-11-24T09:40:14+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:41:27+00:00

  Đáp án:

  Cl2+2KBr−−>2KCl+Br2

  0,09 <-0,18<-0,18      (mol)

  nKCl=m/M=13,35/74,5=0,18(mol)

  VCl2=n.22,4=0,09.22,4=2,016(l)

  mKBr=n.M=0,18.119=21,42(g)

   

   

  0
  2021-11-24T09:41:51+00:00

  Đáp án:

  $Cl_{2} + 2KBr –> 2KCl + Br_{2}$ 

  0,09  <– 0,18             <—0,18                 (mol)

  $nKCl = m/M = 13,35/74,5 = 0,18 (mol)$

  $VCl_{2} = n.22,4 = 0,09.22,4 = 2,016 (l)$

  $mKBr = n.M = 0,18.119 = 21,42 (g)$

  * Nhớ cho mình cảm ơn với hay nhất nha bạn. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )