Sục khí clo vào 500 gam dung dịch X chứa 17,8 gam hỗn hợp NaBr và NaI sau phản ứng khối lượng muối trong dung dịch giảm 9,025 gam. Tính nồng độ % của

Question

Sục khí clo vào 500 gam dung dịch X chứa 17,8 gam hỗn hợp NaBr và NaI sau phản ứng khối lượng muối trong dung dịch giảm 9,025 gam. Tính nồng độ % của mỗi muối trong X

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-12-02T19:17:16+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:18:35+00:00

  Đáp án:

   C% NaBr=2,06%; C% NaI=1,5%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol NaBr là x; NaI là y

  -> 103x +150y=17,8

  Cl2 + 2NaBr —> 2NaCl + Br2

  Cl2 + 2NaI —> 2NaCl  + I2

  nCl2 phản ứng=1/2( nNaBr +nNaI)=0,5x+0,5y

  nBr2=1/2nNaBr=0,5x; nI2=1/2nNaI=0,5y

  BTKL: m dung dịch giảm=mBr2 + mI2 -mCl2=160.0,5x+254.0,5y- 71.(0,5x+0,5y)=9,025

  Giải được: x=0,1; y=0,05

  -> mNaBr=103x=10,3 gam -> C% NaBr=10,3/500=2,06%

  -> mNaI=150y=7,5 gam -> C% NaI=7,5/500=1,5%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )