ta có 2,4 Mg tác dụng với HCl thu đc m muối và Vh2 ta tính m , V

Question

ta có 2,4 Mg tác dụng với HCl thu đc m muối và Vh2
ta tính m , V

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-01T00:42:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:43:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có : $n_{Mg} = \frac{2,4}{24} = 0,1(mol)$

  $Mg + 2HCl → MgCl_2 + H_2$

  Theo phương trình trên , $n_{MgCl_2} = n_{H_2} = n_{Mg} = 0,1(mol)$

  $⇒ m = 0,1.95 = 9,5(gam)$

  $⇒ V = 0,1.22,4 = 2,24(lít)$

  0
  2021-10-01T00:43:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Mg+2HCl->MgCl2+H2

  0,1————-0,1—-0,1

  nMg=2,4\24=0,1 mol

  =>m muối =0,1.95=9,5g

  =>VH2=0,1.22,4=2,24l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )