tách các chất sau ra khỏi hổn hợp CaCO3,ZnCL2,BaSO4,MgCl2

Question

tách các chất sau ra khỏi hổn hợp CaCO3,ZnCL2,BaSO4,MgCl2

in progress 0
Aubrey 2 tháng 2021-08-20T05:08:41+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:10:39+00:00

  Hoà tan hỗn hợp vào nước thu được chất rắn A: $CaCO_3$, $BaSO_4$ và dung dịch B: $ZnCl_2$, $MgCl_2$.

  Cho A vào nước dư. Sục dư khí $CO_2$ vào bình, lọc lấy chất rắn $BaSO_4$, còn lại dd $Ca(HCO_3)_2$.

  $CaCO_3+CO_2+H_2O\to Ca(HCO_3)_2$

  Đun nóng dd thu được $CaCO_3$ kết tủa.

  $Ca(HCO_3)_2\buildrel{{t^o}}\over\to CaCO_3+CO_2+H_2O$

  Nhỏ dư dd $KOH$ vào B. Lọc lấy chất rắn $Mg(OH)_2$ không tan, còn lại dd C.

  $ZnCl_2+4KOH\to K_2ZnO_2+2KCl+2H_2O$

  $MgCl_2+2KOH\to Mg(OH)_2+2KCl$

  Cho $Mg(OH)_2$ vào $HCl$ dư, cô cạn dd thu được $MgCl_2$.

  $Mg(OH)_2+2HCl\to MgCl_2+2H_2O$

  Sục dư $CO_2$ vào C thu được kết tủa $Zn(OH)_2$

  $K_2ZnO_2+2CO_2+2H_2O\to Zn(OH)_2+2KHCO_3$

  Cho kết tủa vào $HCl$ dư, cô cạn thu được $ZnCl_2$.

  $Zn(OH)_2+2HCl\to ZnCl_2+2H_2O$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )