Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình : ((u_1) = 0,2.cos(50pi t)cm )

Question

Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình : ((u_1) = 0,2.cos(50pi t)cm ) và ((u_1) = 0,2.cos(50pi t + pi )cm ) . Vận tốc truyền sóng là 0,5 (m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB ?

in progress 0
Ariana 1 năm 2021-08-22T22:19:03+00:00 2 Answers 121 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:20:51+00:00

  Đáp án:

   k=10 

  Giải thích các bước giải:

  \(AB=10cm;{{u}_{1}}=0,2\cos (50\pi t);{{u}_{2}}=0,2\cos (50\pi t+\pi )cm\)

  2 nguồn dao động ngược pha

  Bước sóng:
  \(\lambda =\dfrac{v}{T}=\dfrac{0,5.2\pi }{50\pi }=0,02m\)

  Số điểm dao động với biên độ cực đại: 

  \(\begin{align}
    & -\dfrac{AB}{\lambda }-0,5<k<\dfrac{AB}{\lambda }-0,5\Leftrightarrow \dfrac{-10}{2}-0,5<k<\frac{10}{2}-0,5 \\ 
   & \Rightarrow -5,5<k<4,5\Rightarrow k=-5,\pm 4;\pm 3;\pm 2\pm 1;0 \\ 
  \end{align}\)

  k=10 

  0
  2021-08-22T22:21:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Do hai nguồn dao động ngược pha nên bạn tìm số dao động với biên độ cực đại theo CT:

  -1/2+(-s1s2/lamda)<k<-1/2+s1s2/lamda

  trong đó s1s2 là khoảng cách của AB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )