tài sản nào sau đây thuộc quyền sở hữu của công dân A đất đai B khoáng sản C trường học D phần vốn tài sản trong doanh nghiệp tư nhân 2) chiếm hữu bao

Question

tài sản nào sau đây thuộc quyền sở hữu của công dân
A đất đai
B khoáng sản
C trường học
D phần vốn tài sản trong doanh nghiệp tư nhân
2) chiếm hữu bao gồm
A chiếm hữu của chủ sỡ hữu
B chiếm hữu của người không phải chủ sở hữu
C a và b
D chiếm hữu hoàn toàn và chiếm hữu không hoàn toàn
3) chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng bị phạt tù bn năm
A 7 đến 15 năm
B 5 đến 15 năm
C 5 đến 10 năm
D 1 đến 5 năm
4) buôn pháo nổ khối lượng từ 10kg đến dưới 50kg bị phạt bn tiền
A 10 đến 100 triệu
B 10 đến 50 triệu
C 10 đến 150 triệu
D 10 đến 20 triệu

in progress 0
Hadley 5 tháng 2021-07-21T21:42:49+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T21:43:51+00:00

  1D
  2D
  3A
  4A

  0
  2021-07-21T21:44:28+00:00

  tài sản nào sau đây thuộc quyền sở hữu của công dân
  A đất đai
  B khoáng sản
  C trường học
  D phần vốn tài sản trong doanh nghiệp tư nhân
  2) chiếm hữu bao gồm
  A chiếm hữu của chủ sỡ hữu
  B chiếm hữu của người không phải chủ sở hữu
  C a và b
  D chiếm hữu hoàn toàn và chiếm hữu không hoàn toàn
  3) chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng bị phạt tù bn năm
  A 7 đến 15 năm
  B 5 đến 15 năm
  C 5 đến 10 năm
  D 1 đến 5 năm
  4) buôn pháo nổ khối lượng từ 10kg đến dưới 50kg bị phạt bn tiền
  A 10 đến 100 triệu
  B 10 đến 50 triệu
  C 10 đến 150 triệu
  D 10 đến 20 triệu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )