Tại sao giai cấp công nhân đứng lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng mà không phải giai cấp nông dân?

Question

Tại sao giai cấp công nhân đứng lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng mà không phải giai cấp nông dân?

in progress 0
Anna 5 tháng 2021-07-15T09:32:39+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T09:33:42+00:00

  – Đặc tính cách mạng của giai cấp công nhân là: Kiên quyết, triệt để, tập thể, có tổ chức, có kỷ luật.

  – Lại vì là giai cấp tiền tiến nhất trong sức sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế quốc, để xây dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất, tức là Chủ nghĩa Mác-Lênin.

  – Đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác. Vì vậy, về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân đều giữ vai trò lãnh đạo.

  0
  2021-07-15T09:34:07+00:00

  Vì giai cấp công nhân có được ý thức, tổ chức cao hơn giai câp nông dân. Tuy họ không chiếm số đông trong lực lượng cách mạng nhưng  vì là giai cấp tiền tiến nhất trong sức sản xuất, gánh trách nhiệm đánh đổ chế độ tư bản và đế quốc, để xây dựng một xã hội mới, giai cấp công nhân có thể thấm nhuần một tư tưởng cách mạng nhất.Đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác. Vì vậy giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )