Tại sao Hiến pháp 1980 là bản hiến pháp mang đậm nét XHCN?

Question

Tại sao Hiến pháp 1980 là bản hiến pháp mang đậm nét XHCN?

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-06T17:47:34+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:48:44+00:00

  – Hiến pháp năm 1980 là Tuyên ngôn của nhà nước ta vs sự chuyên chính VS và dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước

  – Một vai trò lãnh đạo của ĐCN Việt Nam được hiến định,  nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH

  0
  2021-09-06T17:49:33+00:00

  Vì :

  +Hiến pháp năm 1980 là Tuyên ngôn của Nhà nước ta với sự chuyên chính vô sản và dưới sự lãnh đạo của “Đảng Cộng sản Việt Nam”,

  +Hiến pháp của thời kỳ xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

  +Và đây cũng chính là đầu tiên vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được hiến định,  đây là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội. 

  Có gì cho mk xin ctlhn nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )